استانداردها

radio_button_checked

استاندارد ورق فولاد کربنی گالوانزه به روش غوطه ورسی گرم پیوسته با کیفیت معمولی و کششی مطابق با استاندارد کشور ایران استاندارد ملی ایران 18862 تجدید نظر اول 1397

radio_button_checked

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold forming Ð Technical delivery conditions

استاندارد ورق فولاد کربنی گالوانیزه به روش غوطه ورسی گرم پیوسته با کیفیت معمولی و کششی مطابق با استاندارد کشور انگلیس  BS EN-10142:2000

radio_button_checked

steel and steel products- location and preparation of samples and test pieces for chenical testing ISIRI 491

فولاد و محصولات فولادی – محل و آماده سازی نمونه ها و قطعه های آزمون برای آزمون های مکانیکی استاندارد ملی ایران ISIRI 491

radio_button_checked

Hot-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities ISIRI 3693

ورق فولاد کربنی گرم نوردیده با کیفیت معمولی و کششی استاندارد ملی ایران ISIRI3693

radio_button_checked

Hot-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities ISIRI 3693

ورق فولاد کربنی گرم نوردیده با کیفیت معمولی و کششی استاندارد ملی ایران ISIRI3693

radio_button_checked

Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities ISIRI 5723

ورق فولاد کربنی سرد نوردیده با کیفیت معمولی و کششی استاندارد ملی ایران ISIRI5723

radio_button_checked

Matallic materials -Tensile testing- Part 1 : Method of test at room temperature ISIRI 10272-1

مواد فلزی- آزمون کشش- قسمت اول : روش آزمون در دمای اتاق استاندارد ملی ایران ISIRI10272-1

radio_button_checked

Matallic materials -Tensile testing- Part 3 : Method of test at low temperature ISIRI 10272-3

مواد فلزی- آزمون کشش- قسمت سوم : روش آزمون در دمای پایین استاندارد ملی ایران ISIRI10272-3

radio_button_checked

Hot-rolled carbon steel sheet as defined by chemical composition ISIRI 14544

ورق فولاد کربنی گرم نوردیده تعریف شده بر اساس ترکیب شیمیایی استاندارد ملی ایران ISIRI14544

radio_button_checked

Metallic materials- Tube-Ring tensile test ISIRI 18167

مواد فلزی- لوله- آزمون کشش حلقه استاندارد ملی ایران ISIRI18167

radio_button_checked

Hot-rolled steel sheet as products-dimensional and shape tolerances ISIRI 21100

محصولات ورق فولادی گرم نوردیده رواداری های ابعادی و شکلی استاندارد ملی ایران ISIRI21100

radio_button_checked

Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non- alloy and alloy steels- Tolerances on dimensions and shape ISIRI 10051

استاندارد ورق گرم نوردیده و شیت و پلیت های کم آلیاژ و آلیاژ فولادی (تلرانس،ابعاد و شکل) ISIRI10051

radio_button_checked

ISO 9001-2015

radio_button_checked

ISO 14001-2015