آموزش گفتار

اثر پل ژاگو

آموزش گفتار

ضرورت داشتن بیانی قاطع و روشن چیست

  • نخست کسب اعتماد به نفس

در اینجا منظور ما تربیت تعداد بیشماری سخنران حرفه ای نیست بلکه به تمام کسانی که مایلند از گفتاری ساده، روشن و روان برخوردار باشند راه و رسم آنرا نشان می دھیم.
درحالیکه عده کمی ھمیشه برای سخنرانی آمادگی دارند افراد بسیاری حتی برای برآوردننیازھای روزمره زندگی از سھولت بیانی کافی و لازم برخوردار نیستند. از این گروه عده ای کم و بیش با ضعف اندیشه و کمبود واژه ھا یا درک ناقص از ساختار جمله ھا مواجھند و برخی دیگر فقط دچار عدم اعتمادبه نفس ھستند. درواقع کوچکترین تاثرپذیری ھرقدر ھم ناچیز باشد برای مختل کردن و حتی فلج کردن سھولت بیان کافی است و حضور فردی بیگانه یا شرایطی دست و پاگیر میتواند موجب تاثیرپذیری شخص شود. درمیان روشھای آموزشی مختلف اثری نیافته ام که جوابگوی نگرانیھا و مشغولیت ھای ذھنی متعدد اشخاص باشد. این کتاب این ھدف را دنبال می کند که بتوانیم با آرامش خاطر دربرابر ھرمخاطبی با آرامش و بدون خویشتن داری، ھرچه می خواھیم با دقت و تمام و کمال و درست بازگو کنیم. باید جرئت کنیم و حرفبزنیم-اما بموقع- حتی اگر احساس کنیم نمی توانیم ماھرانه از عھده آن برآییم و از آنجا که”اندیشه خاستگاه عمل را بوجود می آورد” از امروز این عبارت را با عزم راسخ و چندین بار در روز تکرار کنید: “من جرئت حرف زدن خواھم داشت”

 

  • چگونه به روشنی و بادقت سخن بگوییم ؟

کسی که بتواند به آسانی افکارش را بیان کند در قدم نخست احساس برتری میکند. از کودکانی که درس ھا را از بر می خوانند و در امتحان ھای شفاھی شرکت می کنند تا بزرگسالانی که بنابر شرایط مختلف مدام ملزم به برقراری ارتباطات لفظی ھستند ھمه به آزادی کامل بیان برای ابراز دانش و خواسته ھای خویش یا بدست آوردن نھایت بھره وری از شایستگی ھای خود نیاز دارند.
اما نفوذ مستقیم کلام(تاثیری که می گذارد و قدرت متقاعدکننده اش) به وضوح و دقتش بستگی دارد. فقط جرئت حرف زدن داشتن کافی نیست. بلکه باید بتوانیم منظور خود را بدرستی بفھمانیم و در چند کلمه توضیحات لازم را بدھیم و بی آنکه به اصل موضوع چیزی اضافه یا از آن کم کنیم اطلاعات و دستورھا را دقیق و روشن بگونه ای نقل کنیم و در اختیار مخاطب بگذاریم که بی درنگ به اندیشه اصلی ما پی ببرد.
مدیر یک شرکت باید برای سمتی که بدون متصدی است کسی را برگزیند. او در نشریه ای آگھی کوچکی میدھد و داوطلب ھای زیادی خود را معرفی می کنند. اگر ارزش ھا و معرف داوطلب ھا یکسان باشد کدامیک موفق خواھد شد؟ کسی که جواب ھای قاطع، صریح، بجا و دقیقش با شرایط گزینش(حذف یا انتخاب) کارفرما سازگار باشد و به بھترین شکل رضایت او را جلب کند.
در بسیاری از برخوردھای کوچک روزمره(در اداره ھا، پستخانه، بانک یا حتی ھنگام خریدی پیش پا افتاده) صراحت و روشنی کلام مانع بروز گرفتاری و کدورت و موجب صرفه جویی در وقت میشود. پزشکان می گویند که تعداد بیشماری از بیماران چون نمی توانند نشانه ھای بیماری خود را بروشنی بیان کنند، امکان تشخیص صحیح و دقیق را از بین میبرند. در جریان دادرسی یا خطابه دفاعیه وکیل ھا حضور یابید. به تمام ایرادھای نامرتب و نامفھوم سخن گفتن پی خواھید برد. پس از ھمین امروز تصمیم بگیرید تا شیوه بیان خود را به کمال مطلوب برسانید.

 

  • چگونه در بحث و مجادله مقاوم و مسلط باشیم

برخورداری از شھامت، صراحت و دقت در جھت حفظ مواضع و نقطه نظرھا در مشاجرات و مباحثه ھای اجتناب ناپذیر بی آنکه اجازه دھیم تسلیم یا مشوش شویم، چاشنی زندگی روزمره ماست. من انسانھای شریف و آبرومندی را دیده ام که بدرستی از محق بودن خویش اطمینان دارند اما فقط به علت آگاھی از ضعف بیانشان بجای اینکه واکنشی نشان دھند منفعلانه اجازه میدھند مغلوب واقع شوند. چنین احساس ضعفی گاه ناملایمات دیگری را نیز به ھمراه دارد. میتواند به عصبانیت یا حتی خشم بیانجامد. یکباره خونسردی خود را از دست میدھیم و یک مخالفت معمولی به خصومت ھای بی ثمری کشیده میشود.
آیا بھتر نیست حتی درصورت داشتن عقیده ھای کاملا مخالف بتوانیم با جملات مودبانه و سنجیده تبادل نظر کنیم؟ و بی توجه به اھمیت موضوع موردنظر کاملا به اندیشه ھا و بیان خود مسلط باشیم؟ به این منظور باید خود را عادت دھیم تا معنی دقیق واژه ھا را دریابیم و مفھومشان را در قالب جملات روشنی بیان کنیم.

چگونه مخاطبان را جذب کنیم ؟

براستی این خواستی بحق است که در ھر گفتگویی بخواھیم به شیوه ای آبرومند و جذاب شرکت جوییم. عده ای اگر موانعی را که تاثیرپذیری بر سر راھشان می گذارد رھا کنند باز براحتی از عھده آن بر نمی آیند. اگر مسئله ای را در حضورشان مطرح کنیم انگیزشی در آنھا ایجاد نمی کند تا حتی تعبیر موردنظرشان را بیان کنند.
اگر اندیشه ای به ذھنشان خطور کند نمی دانند چگونه آن را بدرستی بیان کنند یا شرح و بسطش دھند. چنانچه بخواھند درباره آنچه دیده یا شنیده اند یا نمایشی، فیلم یا کتابی و … صحبت کنند اگر رشته کلام را بدست گیرند فقط توجه کوتاه و مختصری به آنھا معطوف میشود. چرا که گزارششان بی روح و عاری از وضوح و روشنی است.
دانش و آگاھی آنھا به اندازه ای محدود و ناقص است که بی وقفه مجبور میشوند درباره دو یا سه موضوعی صحبت کنند که شناخت دارند و بدین ترتیب مھر یکنواختی بر آنھا زده میشود. معذب بودنشان باعث میشود از ذوق و باریک بینی لازم به منظور تطبیق دادن خود با دیگری و قرارگرفتن در حد او برخوردار نشوند و نتوانند بینش انتقادی خود را معتدل و شور و ھیجانشان را با محیط یا شخص مخاطب سازگار کنند. زمانی که در طلب ھمدلی یا جلب توجه کسی ھستند چون معاشرت با آنھا کسل کننده است بسختی از عھده اجام آن برمی آیند. برعکس افراد خوش برخورد و شیرین سخن پیوسته به محبوبیت و بویژه جذابیت خود می افزایند.
ثمره داشتن بیانی گیرا و جذاب ھمچون ھنر یافتن واژه ھای دلپذیر و مناسب ھر فرد، توجھی ظریف و توافقی ماھرانه است که در قدم اول به دوستی و ھمدلی می انجامد. حتی بدترین نقطه ضعف ھای جسمی کسانی که با جذابیت صحبت می کنند پوشیده می ماند. ھرقدر فردی ناخوشایند باشد، فقط به کمک نیروی جاذبه بیانش و با پرورش صد، تلفظ واژگان و ذھن خود می تواند موردپسند، توجه و ستایش قرار گیرد. زندگی اجتماعی (شرکت در جمع دوستان، دید و بازدیدھا، ضیافت ھا و …) ایجاب می کند که از تمام توانایی ھای گفتاری برخوردار باشیم.
در غیر این صورت بجای اینکه از آن لذت ببریم احساس ناراحتی و خواری می کنیم تا آنجا که احساس می کنیم مایلیم از انظار پنھان شویم. بدین ترتیب فرصت ایجاد مناسبات و بدست آوردن یاران یا ھمکارانی را که ممکن بود بسیار مفید باشند از دست می دھیم. ھمچنین از جمع آوری اطلاعات زیاد و سودمندی محرو میشویم که در حین دیدن و شنیدن می توانستیم بدست آوریم. چقدر می توانیم بیاموزیم حتی اگر با ساده ترین افراد بتوانیم گفتگو کنیم!

تاثیر خوب گذاشتن

ھنگام برخورد با افراد نخستین صحبت ھای ما بی درنگ برداشت ذھنی او را نسبت به ما تعیین میکند. شخصی که روی سخنمان با اوست ھرقدر ھم نظر نامساعدی نسبت به ما داشته باشد باز در برابر شیوه بیانی صریح و قاطع، بی تفاوت نمی ماند. گمان نمی کنم مبالغه آمیز باشد اگر بگویم از چنین بیانی توجه، اعتماد و حتی لطف و خیرخواھی زاده میشود.
بطور مثال کسی که مسئولیت اداره کارکنان را برعھده دارد اگر با زیردستان رفتاری محترمانه در پیش گیرد وجھه ای می یابد که مولد نظم بھتری است. بدین ترتیب می توانیم بگوییم تسلط بر گفتار در ھر حرفه یا طبقه اجتماعی بر توانایی ھای شخص می افزاید. اگر از ھرجاکه می گذریم یادگار خوبی برجای بگذاریم به مثابه یک برگ برنده باارزش است. پس بی آنکه ذره ای از عقیده یا آزادی خود چشم بپوشیم شایسته است به کمک باریک بینی خود و طرز بیان صحیح اختلاف ھای جزئی را بیان کنیم. این کار ممکن است مانع بروز رنجش شود. آیا می توانید بی آنکه کدورتی ایجاد کنید از برآوردن خواھشی سرباز زنید، پیشنھادی را رد کنید یا بطور دوستانه ای در برابر سماجت ھا و اصرارھا مقاومت کنید؟ سراسر زندگی به موقعیت ھای بسیار حساس برمی خوریم که رفع آنھا بدون دردسر و گرفتاری با اطمینان از اینکه تاثیری عالی بجا گذاشته ایم بسیار اھمیت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید