تاثیر عیوب مواد اولیه بر کیفیت ورق گالوانیزه

 

كيفيت محصول توليدي گالوانيزه بستگي به كيفيت مواد اوليه ورودي به خط شامل كلاف خام، روي و زاماك ،كرومات ، محلول چربيگير و پارامترهاي فرايندي ازقبيل كنترل دماي كوره و ذوب،  سرعت ورق و عملكرد اپراتورهاي خط توليد و . . . دارد در اينجا به اثرات كيفيت سطحي و شكلي كلافهاي ورودي به خط گالوانيزه و تاثير اش بر كيفيت محصول توليدي اشاره ميگردد پارامتر هاي كيفي مؤثر در كلاف ورودي  به خط (كلاف خام) عبارتند از:
1-عيوب عمده سطحي روي ورق
 • عیب خراش
 • عیب فرو رفتگي
 •  عیب خط جوش
 • ميزان روغن باقيمانده روي ورق
 •  عیب زنگ زدگي سطح ورق
 • عیب لكه هاي امولسيون
2- عيوب عمده شكلي
 • عیب موج ورق در لبه ها
 • عیب موج مركزي ورق
 • عیب لبه هاي خراب و خم شده
 • عیب دندانه اره اي بودن لبه ها
 • عیب خارج از ضخامت بودن ورق
 • عیب بيضي شدن چشمي كلاف
هر كدام از اين عيوب مي توانند باعث افت كيفيت محصول توليدي ورق گالوانیزه و نيز افزايش ضايعات محصول گردد كه بطور مختصر اثر هر كدام از اين عيوب به شرح زير توضيح داده مي شود:

 

 • عيب خراش
اين عيب كه مي تواند ناشي از مرحله نورد كلاف ها باشد و باعث نا مناسب بودن ظاهر سطح ورق های فولادی حتي بعد از پوشش روي (Zn) گردد كه براي كاربرد هايي كه ظاهر ورق فولادی مهم مي باشد قابل پذيرش نبوده و باعث از سفارش جدا شدن محصول شده و هزينه تمام شده محصول را افزايش داده و حاشيه سود را كاهش مي دهد.
عیوب ورق گالوانیزه
 • عيب فرو رفتگي يا حفره
اين عيب نيز ناشي از جرم خارجي چسبيده به سطح غلتك در حين نورد سرد یا گرم مي باشد كه مي تواند با فاصله منظم در سطح ورق فولادی تكرار گردد كه وجود اين عيب نيز علي رغم پوشش آن، محصول را دچار مشكل كرده و باعث افت كيفيت محصول (ورق گالوانیزه)مي شودكه راهكارهاي متعددي براي رفع اين عيب در حين نورد وجود دارد.
عيب خط جوش
بواسطه خطاي اپراتوري يا فرايندي ،خط جوش در ابتدا يا انتهاي كلاف های فولادی و نيز در وسط كلاف ممكن است باقيمانده باشد كه اين اتفاق ميتواند در خطوط نوردسرد  مداوم(نورد تاندم ) رخ دهد و در صورتيكه خط جوش ناخواسته  در سر و ته كلاف باشد در ورودي خط گالوانيزه حذف مي شود ولي چنانچه اين خط جوش به همراه سوراخ رديابي جوش،در وسط كلاف باشد باعث ايجاد اختلال در روند توليد خط و آسيب زدن به غلتك ها در مسير ورق مي شود ودر انتهاي كار نيز بخشي از كلاف از محصول اصلي جدا شده  و باعث افزايش محصولات نا منطبق مي گردد.
ميزان روغن باقي مانده در سطح ورق
بواسطه عمليات نورد  كه از روغن نورد بصورت امولسيون در قفسه هاي نورد  استفاده مي گردد باقي مانده روغن يا امولسيون در آخرين پاس نورد يا آخرين قفسه نورد بايستي با سيستم دمش هوا بخوبي حذف شود بطوريكه  ميزان باقي مانده آن بيشتر از ٣٠٠ ميليگرم بر متر مربع در سطح نگردد و در صورت بالا بودن اين ميزان روغن باعث افزايش مصرف آلكالين، زود كثيف شدن آلكالين شستشو براي چربي گيري و نيز باعث باقي ماندن كثيفي روي ورق بعد از شستشو شده و در نتيجه كيفيت پوشش روي را در سطح ورق دچار مشكل كرده و افت كيفيت محصول گالوانیزه را به دنبال دارد مهمتر از همه باعث ايجاد كثيفي روي غلتك هاي در مسير كوره خط تولید گالوانیزه شده و اتمسفر كوره را دچار اختلال مي كند.
عيب زنگ زدگي سطح ورق
زنگ زدگي سطح ورق  كه ميتواند ناشي از باقيماندن آب امولسيون بخاطر دماي پايين ورق فولادی در حين نورد باشد وبا كندانس شدن بخارات داخل قفسه روي ورق  باشد يا ناشي از نفوذ آب حين انبار داري يا حمل و نقل باشد باعث مي شود كه در حين شستشو و چربي زدايي ورق در قسمت شستشو حذف نشود و اين اثر زنگ زدگي در كوره تا حدودي احيا شود كه اثرات ناشي از حذف زنگ زدگي يا زنگ زدگي باقي مانده منجر به عدم چسبندگي پوشش روي ورق شده و در موقع استفاده مشتري منجر به كنده شدن پوشش گردد يا اينكه در آزمايشگاه محصول تست چسبندگي آن رد شود كه باعث تولید محصول ورق گالوانیزه نامنطبق مي گردد.
عيب لكه امولسيون
اين عيب بعضا با عيب زنگ زدگي اشتباه گرفته مي شود كه منشأ آن عمليات نورد و كارايي نامناسب سيستم خشك كن خروجي قفسه نورد مي تواند باشد كه براي تشخيص آن از زنگ زدگي مي توان از تست با اسيدكلريدريك روي آن استفاده كرد  اين عيب برخلاف عيب زنگ زدگي در حين عملیات آنيل و نيز پوشش دهي قابل رفع نبوده و در هر حال باعث افت كيفيت و ظاهر نامناسب محصول مي گردد.
عيب لكه امولسيون
عيب موج ورق در لبه كلاف
اين عيب جزء عيوب شكلي ورق های فولادی ناشي از پروفيل ورق گرم يا مانورهاي نامناسب در حين نورد سرد ورق فولادی مي باشد كه در صورت پايين بودن گام موج و زياد بودن مقدار موج در واحد طول باعث خسارت به غلتك هاي پوشش دار خط توليد ورق  گالوانيزه شده و عيب هاي ديگري را نيز روي ورق ايجاد ميكند.
عيب موج ورق در لبه كلاف
بخشي از اين عيب به وسيله اسكين پاس  يا تنش لولر قابل برطرف كردن مي باشد ولي چنانچه شدت موج بالا مي باشد رفع موج امكان پذير نبوده  و در صورت خارج از حد استاندارد بودن ميزان آن در محصول گالوانيزه، بايستي از سفارش جدا گردد. علاوه بر مشكلات اشاره شده در قسمت اپليكيتور باعث عدم پوشش كروم روي لبه هاي ورق شده و در نتيجه خطر شوره زدن ورق گالوانیزه را نيز مي توانند به دنبال داشته باشند.
عيب موج مركزي
اين عيب برخلاف موج لبه بزرگترين خطرش كروم نگرفتن ورق در قسمت هاي مركزي ورق مي باشد كه باعث افت ميزان كروم در اين قسمت شده و باعث شوره زدن ورق گالوانيزه مي شود.
عيب موج مركزي
عيب خرابي لبه هاي ورق
اين عيب  مي تواند در حين جابه جايي كلاف های فولادی و يا ضربه خوردن كلاف به وسيله پينس یا سی هوک باشد كه در صورت وخيم بودن ميزان خرابي لبه در صورت امكان بايستي در ورودي تا آنجايي كه مقدور است حذف شود و در غير اين صورت از ورود چنين كلاف هاي لبه خراب به خط بايستي جلوگيري گردد.
عيب دندانه اره اي بودن لبه ورق
عيب دندانه اره اي به عملكرد و دقت كاري اپراتورهاي واحد  اسيدشويي در حين كناره بري ورق فولادی برميگردد كه بصورت مداوم بايستي ورق را از نظر كيفيت لبه بري  تحت كنترل داشته باشند در اين خصوص تنظيم تيغه هاي كناره بري  بايد بگونه اي باشد كه در حين لبه بري ،  يك سوم لبه برش و دو سوم بقيه شكسته باشد و در اين صورت ميتوان اطمينان داشت كه كلاف بعد از فرايند نورد سرد دچار دندانه اره اي شدن نشود اگر ميزان عمق دندانه اره اي بيشتر از ٠,١ ميليمتر باشد امكان ورود آن به خط گالوانيزه وجود ندارد و بايستي كاربرد آن را عوض كرد و در صورت وارد كردن اين كلاف ها به خط گالوانيزه علاوه بر آسيب ديدن تجهيزات
و غلتك هاي روكش دار در مسير ورق باعث از سفارش جدا شدن كل كلاف مي گردد كنترل كلاف های فولادی در ورودي از اين نظر بسيار مهم مي باشد.
عيب دندانه اره اي بودن لبه ورق
عيب خارج از ضخامت بودن ورق
عيب فوق ناشي از عمليات نورد گرم يا نورد سرد مي باشد كه در صورت وجود چنين عيبي باعث نوسان كشش ورق در طول خط شده و يا باعث ازمركز  خط خارج شدن ورق ميگردد كه در اين صورت اگر اين تغيير ضخامت  در لبه هاي ورق باشد باعث آسيب زدن به تجهيزات كناري و نگهدارنده هاي سازه خط گردد و خود ورق آسيب شديد ببيند و در نتيجه اين امر خطر پاره گي ورق نيز مي تواند وجود داشته باشد كه در اين صورت توقف چند روزه خط را مي تواند به دنبال داشته باشد.

 

 

عيب بيضي شدن چشمي كلاف فولادی

در صورت وجود چنين وضعيتي در كلاف هاي ورودي به خط تولید ورق گالوانيزه، در صورت اتوماتيك بودن سيكل انتقال كلاف روي مندريل مي تواند منجر به سقوط كلاف به پايين كويل كار و آسيب زدن به تجهيزات و كابل هاي موجود در كف زمين و در مسير كويل كار گردد.اين عيب مي تواند ناشي از شل پيچي در نورد سرد و يا دفرمه شدن آن در انبار باشد در هر حال چنين كلاف هايي را بايد در صورت امكان با احتياط روي مندريل سوار كرد و يا از توليد آن خودداري شود.

عيب بيضي شدن چشمي كلاف فولادی

هر كدام از عيوبي كه ذكر شد روش هايي براي كنترل و جلوگيري از ايجاد آن وجود دارد كه در جاي خود مي تواند توضيحات كامل آن داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید