پروژه اصلاح میز نقاله ای انتقال ورق از قیچی تا قسمت بسته بندی خط برش عرضی:

شرح مشکلات مربوطه :

میز نقاله جهت انتقال ورق با طولهای مختلف بعد از مرحله قیچی شدن و تحویل آن به واحد بسته بندی تهیه شده است. این میز از
تعدادی غلتک با روکشهای لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاط خط و خراش روی ورق تشکلیل شده است. به علت اینکه فاصله بین
غلتکها به درستی محاسبه نشده بود و فاصله زیاد بود در انتقال ورقهای با ضخامت پایین تر از 6.0 میلیمتر مشکل داشته و ورق به
زیر میز افتاده که علاوه بر توقف خط باعث کاهش کیفیت ورق همچنین دو نفر اپراتور جهت انتقال دستی این ورقها تا قسمت بسته بندی می شد.

اقدامات اصلاحی :

اندازه گیری و تهیه تعدادی پروفیل وپلیت از ضایعات موجود در سایت
نصب پلیتها در موقعیت مناسب و با شیب متناسب که ورق را تا غلتک بعدی هدایت می کند.

نتیجه :

تولید ورقهای با ضخامت پایین ، خط متوقف نمی شود.
کیفیت ورق در نتیجه انتقال مناسب بهبود یافت
نیاز به حضور و مراقبت اپراتور درمرحله انتقال و د ر موقعیت این میز نمی باشد.

 

لیست نفراتی که در پروژه همکاری نمودند:
سرپرست پروژه: مهندس روح الله شاطرکریمی
جوشکاری و نصب : آقایان مقداد و ابوذر عسگری
تهیه کننده : روح الله شاطرکریمی
تیرماه