انواع عیوب ورق و عوامل ایجاد این عیوب

نام عيب : پوسته

تعريف و شکل ظاهري:

عبارتست از باندها يا نقاط  فلفل – نمکي با رنگ روشن متمايز از زمينه فلز که فقط قابل ديدن بوده و قابل لمس نمي باشد. جنس آن اکسيدي بوده و لعاب پذير نمي باشد.شکل منظمي نداشته و مي تواند به شکلهاي مختلف ظاهر می شود.

منشا:

چنانچه در حين پروسه پوسته زدايي در نورد گرم پوسته شکنها خوب عمل نکرده و يا نازلهاي آب مسدود باشند لايه هاي اکسيد آهن از سطح ورق زدوده نشده ودر طي فرآيند نورد گرم در گوشت ورق فرو مي روند.

عيب مذکور قابل رفع به کمک اسيدشويي نبوده ودر طي فرآيند نورد سرد نيز به همراه فلز; نورد شده و نمايان تر ميشود.

روش شناسايي:

نوع باندي اين عيب از طريق چشم غير مسلح  بعد از شستشو با اسيد به آساني قابل شناسايي مي باشد. اما نوع فلفل – نمکي آن بعد از تقليل ضخامت در تاندم ; قابل رويت است.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه در شناسايي اين عيب با عيوب ديگر بسيار کم است.

عیوب ورق
نام عیب: ناخالصی
تعريف و شکل ظاهري:

عبارت است از ترکيبات غير فلزي که در طي فرآيند نورد گرم يا سرد ويا حتي در طي فرآيند کشش توسط مشتري و به صورت خط و خراش ويا کنده شدن سطح ورق ظاهر مي شود.

منشا:

اگر ناخالصيهاي غيرفلزي در حين فرآيند ريخته گري از مذاب فلز جدا نشوند در مرکز شمش تجمع کرده و منجمد ميشوند ودر طي فرآيند نورد گرم يا سرد ظاهر شده وبه دليل غير فلزي بودن آنها از فلز جد شده و در امتداد نورد به صورت خط و خراش ظاهر ميشوند.

روش شناسايي:

به دليل مشابهت شکل اين عيب با خط و خراش ميتوان جهت شناسايي صحيح آن از چسب ناخالصي استفاده کرد.به اين صورت که با چسباندن يک تکه از چسب نواري مخصوص بر روي عيب مشکوک به ناخالصي و کندن ناگهاني چسب اگر عيب ناخالصي باشد از جاي خود کنده شده و با ناخن قابل لمس خواهد بود.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با عيب خراش وجود دارد.

عیوب ورق

نام عيب :سوراخ

تعريف و شکل ظاهري:

عبارت است از پاره شدن ورق که در طول ورق به صورت ناپيوسته بوده و معمولا  پس از نورد به شکل هلال ظاهر ميشود.

منشا:

سوراخ شدن ورق در اثر پارگي مواد اتفاق مي افتد.در هنگام نورد سطح مقطعي از ورق که به صورت موضعي ضعيف ميباشد(به دليل وجود مک يا ناخالصي هاي درشت و يا آسيب مکانيکي در اثر نورد ) به دليل ايجاد تنش بيش از ظرفيت تغيير فرم در آن نقاط ورق پاره ميشود.

روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل رويت بوده و از طريق تجهيزات مناسب که با سرعتهاي بالاي فرآيند نيز مطابقت داشته باشد امکان پذير ميباشد.

علت ايجاد سوراخ بر روي ورق از طريق تست هاي متالوگرافي قابل بررسي ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه در شناسايي اين عيب با عيوب ديگر بسيار کم است.

عیوب ورق

انواع عیوب ورق و عوامل ایجاد آن

در اینجا میتوانید با انواع عیوب ورق و چگونگی ایجاد آن آشنا شوید

عیوب ورق
نام عيب : دندانه اره اي saw edge  

 

تعريف و شکل ظاهري:

عبارت است از ظاهر دنده دنده اي کناره هاي ورق که ظاهري همانند تيغه اره دارد

منشا:

منشا عيب خط اسيدشويي بوده به اين صورت که اگر درحين کناره بري ورق، کناره بري در حالت بدون کشش انجام شود يا تيغه ها کند باشند و يا تنظيمات تيغه متناسب با ضخامت ورق نباشد لبه ورق به صورت غير يکنواخت بريده ميشود ( برخي نقاط ترد و برخي نرم بريده ميشوند ) و در هنگام نورد نقاط ترد پاره شده و نقاط نرم پاره نميشوند.

روش شناسايي:

اين عيب پس از نورد با چشم غير مسلح قابل رويت ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم است.

عیوب ورق
نام عيب : کويل بريک اسيدشويي  
تعريف و شکل ظاهري:

عبارت است شکستگيها و شيارهايي در عرض ورق ( عمود بر جهت نورد) که از لبه ورق شروع شده و بعضا تمام عرض را شامل ميشوند.

منشا:

اين عيب به هنگام باز کردن کلاف گرم بوجود مي آيد. به دليل ضخيم بودن ورق لايه ها پس از بازشدن به حالت گرد ومدور باقي ميمانند، بنابراين قبل از ورود به حوضچه اسيد از دستگاه لولر عبور داده ميشود . به دليل گرم بودن کلاف، پس از عبور از لولر،پديده  نقطه تسليم اتفاق افتاده وبه شکل خطوط عرضي ظاهر ميشود.

در ضمن طراحي هندسي استوانه هاي مندريل و غلتکهاي هادي و نيز ضخامت ورق ، درصد ازدياد طول و سرعت باز شدن کلاف ميتواند در ايجاد اين عيب موثر باشد ( ازدياد طول زياد = افزايش احتمال ايجاد کويل بريک   و    افزايش سرعت بازشدن کلاف = کاهش احتمال ايجاد کويل بريک)

روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل رويت ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با عيب چسبندگي و کرنشهاي لبه اي وجود دارد.

عیوب ورق
نام عيب : لکه توقف               
تعريف و شکل ظاهري:

لکه هاي سياه وسيعي ميباشند که بر اثر حمله شيميايي ناشي از اسيد در هنگام توقف ورق در حوضچه اسيد بوجود مي آيند.

منشا:

طولاني بودن زمان جوشکاري ، کافي نبودن ذخيره کلاف در لوپ ، توقف هاي بازرسي کنترل کيفي ، ايجاد مشکل در خط نظير توقف براي تنظيم سايد تريمر، پايين بودن سرعت خط

روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل رويت ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با عيب کم اسيدشويي و بيش اسيدشويي وجود دارد.

عیوب ورق
عیوب ورق
عیوب ورق
نام عيب : لکه امولسيون  

 

تعريف و شکل ظاهري:

آثار امولسيون نورد به صورت رسوبهاي شکسته شده امولسيون ميباشد که بر روي سطح ورق تشکيل ميگردد.توزيع اين آثار به صورت نامنظم بوده و شکل مناطق تشکيل دهنده آنها نيز غير يکنواخت و کدر ميباشد.لکه هاي مربوط به نورد تاندم به دليل عبور ورق از کوره هاي بازپخت سياه رنگ ولکه هاي مربوط به اسکين پاس به شکل لکه هاي آب وروشن ميباشند.

منشا:

باقيماندن قطرات امولسيون نورد بر روي ورق به دليل عدم کفايت خشکاندن يا دمش به منظور حذف امولسيون اضافي بر روي ورق ميباشد.

روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل رويت ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم است.

عیوب ورق
عیوب ورق
نام عيب :حفره     
تعريف و شکل ظاهري:

نقاط فرورفته يا کنده شده از سطح ورق ميباشد که به صورت سيکلي و با فواصل منظم تکرار ميگردد( گام تکرار عيب برابر است با محيط غلتک ايجاد کننده عيب).

منشا:

1- چسبيدن اجسام خارجي به سطح غلتک کاري تاندم – اسکين و يا تمپراز قبيل پوسته هاي کنده شده از سطح ورق – پليسه – ذرات فلزي ناشي از دندانه اره اي – ذرات ناشي از سوختن لبه ورق در تاندم – پوسته هاي جداشده از کنوکتورهاي بازپخت

2- وجود قطرات روغن يا گريس بين ورق و سيلندرهاي کاري و يا بين سيلندرهاي کاري و پشتيبان

3- باقيماندن ذرات لاستيک کنده شده از رولها يا گايدها که در حين عبور از خطوط قبل در داخل کلاف حبس شده است.

روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل رويت ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم است.با اين تفسير که اگر عيب داراي ظاهر براق بوده و فاقد زبري باشد مربوط به اسکينپاس ميباشد.

عیوب ورق
عیوب ورق
نام عيب :  زنگ زدگي      
تعريف و شکل ظاهري:

لايه اي سطحي از محصول خوردگي آهن ميباشد که به رنگ زرد متمايل به قرمز تا سياه بر روي سطح ورق ظاهر ميگردد.شکل و وسعت اين عيب بسيار متنوع ميباشد.

عيب با رنگ سياه مربوط به تاندم ميباشد.

منشا:

وجود آب بر روي سطح ورق

مرطوب بودن فضاي انبار

طولاني شدن زمان انبارداري

روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل رويت ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم است.با اين تفسير که اگر عيب داراي رنگ سياه باشد مربوط به تاندم بوده در غير اينصورت مربوط به اسکين يا تمپر ميباشد.

عیوب ورق
نام عيب :خراش 
تعريف و شکل ظاهري:

به خط افتادگي ها يا شيارهاي ايجاد شده بر روي ورق که ممکن است به صورت پيوسته يا منقطع يا تجمعي باشدگويند . خراش در جهت نورد ايجاد شده و رنگ آن بسته به منشائ ايجاد عيب کدر يا روشن ميباشد.

منشا:

منشائ خراشهاي ورق سرد  ميتواند شامل تمام مراحل فرآيند از نورد سرد تا مراحل ساخت توسط مصرف کننده گردد.

برخي دلايل ايجاد عيب عبارتند از :

 • اصطکاک در اثر توقف غلتکها
 • افتادن و کشيده شدن لايه ها بر روي هم
 • تماس ورق با ذرات چسبيده به غلتکهاي لاستيکي
 • تماس سطح ورق با گوشه هاي تيز تجهيزات خط و قطعات
روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل رويت ميباشد.

برخي روشها که در شناسايي منشا عيب به کار مي آيند عبارتند از:

 • خراش قبل از اسيدشويي به صورت کدر و خراش حادث شده بعد از اسيدشويي روشن ميباشد
 • لبه هاي خراش قبل از نورد به صورت برجسته و بعد از نورد به صورت خميده ميباشد.
 • اگر خراش قبل از بازپخت اتفاق افتاده باشد اندازه دانه هاي حول خراش ريزتر خواهد بود و اگر خراش مربوط به بعد از بازپخت باشد اندازه دانه هاي حول خراش با ساير دانه ها يکسان خواهد بود.
امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با عيب خراش وجود دارد.

عیوب ورق
نام عيب :  کثيفي سطح               
تعريف و شکل ظاهري:

لکه ها و هاله هايي به شکلها و رنگهاي متفاوت که با کشيدن يک کاغذ سفيد بر روي ورق آشکار ميشود.که در صورت وجود اين نقص کاغذ تيره ميشود.بعضي اوقات به شکل لکه هاي وسيع و يا حتي به شکل نوارهاي کم و بيش منظم و دراز ظاهر شوند.بعد از رنگ کاري چنين محصولاتي غير يکنواختي سطح زير رنگ مشخص خواهد شد.

منشا:
 • آلوده بودن امولسيون تاندم(وجود روغنهاي هيدروليک و lubricant در امولسيون)
 • ريزش روغن يا گريس از جرثقيل ها يا تجهيزات خطوط بر روي ورق
 • کثيف بودن مسير عبور ورق
 • کثيف بودن دترجنت شوينده در تمپر/ اسکين پاس
 • وجود روغن در هواي فشرده خشک کننده
 • مستهلک شدن برسهاي تميزکاري
 • نامطلوب عمل کردن سيکل بازپخت
روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل تشخيص ميباشد ولي ميتوان به کمک دستگاه رفلکتومتر درصد آن را مشخص کرد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم است.

عیوب ورق

 

نام عيب : چسبندگي

 

تعريف و شکل ظاهري:

خطوط کرنشي هستند که کم و بيش به صورت منحني ظاهر ميگردند.

منشا:

در فرآيند بازپخت ( مخصوصا در درجه حرارتهاي بالا و ضخامت هاي پايين) تمايل به جوش خوردن لايه ها به يکديگر به صورت نوعي جوش خوردگي اتفاق مي افتد.در اسکين پاس براي بازشدن کلاف مقدار کشش مشخصي لازم است در حاليکه اين اعمال کشش براي باز کردن لايه هاي جوش خورده باعث ميشود که ورق از نقطه تسليم عبور نمايد وعيب چسبندگي به صورت موضعي پديدار گردد.

دلايل زير موجب توسعه و تشديد عيب مذکور ميگردند:

اعمال کشش بيش از حد مجاز هنگام کلاف پيچد در تاندم

ناکافي بودن زبري سطح ورق

نامناسب بودن صافي سطح ورق ( موج مرکزي)

ضربه خوردن کلاف قبل از بازپخت

درجه حرارت بالاي بازپخت

نامناسب بودن پروفيل ضخامت

سرعت زياد خنک کاري ورق

روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل تشخيص ميباشد.

اگر عيب در تمام طول کلاف تکرار شده باشد مربوط به مشکلات ذکر شده در تاندم ميباشد و اگر فقط در سر و ته کلاف حادث شده باشد مربوط به بازپخت ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم است.

عیوب ورق

 

نام عيب : هاله هاي بازپخت
تعريف و شکل ظاهري:

هاله هاي بلزپخت بر روي ورق سرد که به صورت ثابت (جعبه اي) آنيل شده است اتفاق مي افتد.شکل اين هاله ها به صورت رنگي يا نوارهاي خاکستري متمايل به سياه بوده که اغلب به صورت مارپيچ يا خوشه اي در امتداد کناره هاي کلاف اتفاق مي افتد.( رنگ هاله ها بستگي دارد به ميزان اکسيدشدن سطح)

منشا:

بر اثر تماس اکسيژن هوا با کلافهايي که سيکل آنيل را ميگذرانند اتفاق مي افتد که اين حالت ممکن است در هنگام برداشتن زنگ کوره و قرار گرفتن کلافهاي داغ در مجاورت هوا و يا نفوذ اکسيژن در گاز محافظ  رخ  دهد.

راههاي نفوذ اکسيژن:
 • نفوذ از طريق زنگ کوره
 • عدم تخليه کوره از هوا قبل از بازپخت
 • نفوذ هوا از طريق شن هاي آب بندي
 • حذف سرپوش زودتر از موعد مقرر
 • ناخالص بودن گاز خنثي
روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل تشخيص ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم است.

نام عيب :تاخوردگي
تعريف و شکل ظاهري:

نوعي عيب ناشي ازغلتکهاي کاري بوده که بر روي هر دوسطح ورق وبه شکل خطوط مورب و روشن تراز زمينه ايجاد ميگردد.

منشا:

اگر ورق قبل از رفتن به زير غلتکهاي کاري انباشته شود باعث ميشود که سطح غلتکهاي کاري آسيب ديده و اين آسيب ديده گي به شکل يک سري خطوط مورب بر روي ورق منتقل شود.

علل انباشتگي ورق:
 • کافي نبودن کشش بين قفسه ها براي کلافهاي موجدار
 • دهانه ندادن مناسب روي مندريل کلاف پيچ و کلاف بازکن
 • هدايت نامناسب ورق به زير غلتکها
روش شناسايي:

اين عيب با چشم غير مسلح قابل تشخيص ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

در بعضي موارد ممکن است اين عيب با عيب کويل بريک اشتباه گرفته شود.

نام عيب : موج
تعريف و شکل ظاهري:

عبارت است از تغيير شکل ناهمگن ورق در طي پروسه نورد که به صورت کنگره اي و يا چين خورده گي در کناره ها و يا مرکز ورق ظاهر شود و با قرار دادن ورق بر روي سطح صاف قابل رويت ميباشد.

منشا:

1- نامناسب بودن پروفيل ضخامت در عرض ورق قبل از نورد

2- نامناسب بودن کرانهاي مکانيکي و حرارتي غلتکهاي کاري نورد

3- نامناسب بودن فشار غلتکهاي کاري نورد

4- نامناسب بودن توزيع کاهش ضخامت بين قفسه هاي نورد

5- ميزان نبودن فاصله غلتکها در يک قفسه نسبت به پروفيل ضخامت ورودي

6- اعمال کشش نامناسب در قفسه هاي تمپر و اسکين

7- صحيح عمل ننمودن تيغه هاي کناره بري

8 – تماس کناره هاي ورق با تجهيزات ثابت خط نظير گايدها

9- شکل نامناسب ورق ورودي (  شمشيري و تلسکوپي)

روش شناسايي:

با چشم غير مسلح و با قرار دادن ورق بر روي سطح صاف و فاقد کشش اين عيب قابل رويت ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم است.

عیوب ورق
نام عيب : کرنشهاي پيشرونده ( کويل بريک – اج استرين – نوارهاي لودر)
تعريف و شکل ظاهري:

خطوط با رنگ روشن تر از زمينه که فواصل تکرار آنها منظم يا نامنظم بوده وبا شکلهاي متفاوت

منشا:

منشا هر سه عيب فوق يکسان بوده اما به دليل موقعيت عيب در عرض ورق و جهت آنها با عناوين جداگانه نامگذاري ميشوند.

علت ايجاد اين عيوب اعمال تنش موضعي بر روي ورق و عبور از نقطه تسليم ميباشد.

علل عبور از نقطه تسليم عبارتند از :
 • کافي نبودن مقدار الانگيشن اعمالي در اسکين پاس
 • جمع شدن ورق در چشمي کلاف
 • موازي نبودن محور مندريل با قفسه نورد که باعث اعمال کشش غير يکنواخت به ناره هاي ورق ميشود.
 • موج دار بودن ورق

 

روش شناسايي:

با چشم غير مسلح قابل رويت بوده

امکان اشتباه در شناسايي:

سه عيب فوق تا حدودي مشابه يکديگر بوده به خصوص اج استرين و کويل بريک . ولي با توجه به اين مساله که نوارهاي لودر خطوطي با زاويه 45 درجه نسبت به لبه ورق ميباشند اين عيب از دو عيب ديگر مجزا ميباشد .

عيب اج استرين معمولا در لبه ها ميباشد در حالي که کويل بريک ميتواند در کل عرض کلاف پراکنده باشد.

عیوب ورق

 

نام عيب :کم اسيدشويي
تعريف و شکل ظاهري:

رگه هاي سياه رنگ ( پوست ماري) در جهت عرض کلاف و متمايز از زمينه ورق

 

منشا:

دلايل ايجاد اين عيب عبارتند از:

 • پايين بودن غلظت اسيد
 • بالا بودن سرعت ورق
 • پايين بودن درجه حرارت اسيد
 • غوطه وري نامطلوب ورق يا اسپري نامناسب اسيد
 • برخي از گريدهاي فولاد مستعد اين عيب ميباشند مانند EK2
روش شناسايي:

با چشم غير مسلح قابل رويت ميباشد.

 

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم ميباشد.

عیوب ورق
نام عيب :خراش بازشدن کلاف(لغزشي)
تعريف و شکل ظاهري:

عبارت است از صدمه ديدن مکانيکي سطح ورق که اغلب به صورت خوشه اي يا پنجه گربه اي ظاهر ميگردد.

منشا:

اين عيب به دليل لغزيدن (سر خوردن) لايه ها ي ورق بر روي يکديگر اتفاق مي افتد به عنوان مثال اگر کلاف در خط تاندم شل پيچيده شده باشد هنگام باز شدن کلاف در اسکين پاس اين عيب حادث ميشود.

يکي ديگر از دلايل ايجاد اين عيب ميتواند ليز خوردن ورق در مواقع شتاب منفي يا مثبت باشد.

روش شناسايي:

با چشم غير مسلح قابل رويت ميباشد.

 

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم ميباشد.

عیوب ورق
نام عيب :کاناله(بادکرده گي حرارتي)
تعريف و شکل ظاهري:

نواري به رنگ روشن تر از زمينه که به صورت کانال ودر جهت نورد ايجاد ميشود. عرض اين عيب در صورتيکه مربوط به نورد سرد باشد از عرض کاناله نورد گرم کمتر ميباشد.(200-50 ميليمتر)

اين عيب معمولا  تمام طول کلاف را در بر ميگيرد و ممکن است چند عيب کاناله به صورت همزمان بر روي نوار وجودداشته باشد.و حتي ممکن است بعد از پيچيده شدن کلاف به صورت يک برآمدگي ظاهر شود.

منشا:

اختلاف ضخامت مابين محل ايجاد کاناله و بقيه عرض ورق باعث ايجاد اين عيب ميشود(پروفيل ضخامت).

علت اين اختلاف ضخامت ناشي از خنک شدن غير يکنواخت سطح غلتکهاي کاري ميباشد که اين خود به دليل بسته شدن افشانکهاي آب به صورت موضعي ميباشد که اين امر باعث گرمتر شدن موضعي سطح غلتک شده و طبعا انبساط بيشتري در سطح گرم شده غلتک نسبت به بقيه سطوح صورت ميگيرد و نتيجتا باعث کاهش ضخامت بيشتري بر روي ورق ميشود.

 

روش شناسايي:

با چشم غير مسلح قابل رويت بوده و با لمس نمودن هم قابل شناسايي ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم ميباشد.

عیوب ورق
نام عيب :لرزشي
تعريف و شکل ظاهري:

تغيير فرم سبک که به صورت باندهاي روشن و تاريک موازي و عمود بر جهت نورد تکرار ميشود و تمام عرض ورق را ميپوشاند.

منشا:
علل ايجاد اين عيب عبارتند از :
 • لرزش در ماشين سنگ زني
 • لقي مابين کوپلينگ اسپيندل (شافت) و گلوي غلتک کاري يا پشتيبان
 • لقي ياتاقانهاي غلتکهاي پشتيبان
 • وجود روغن بيش از حد مجاز در امولسيون

 

روش شناسايي:

با چشم غير مسلح قابل رويت بوده و حتي ميتوان با استفاده از سنگ زني دستي بر روي ورق منشا ايجاد عيب را تشخيص داد( اسکين / تمپر يا تاندم) به اين صورت که اگر ايجاد اين باندها همراه با تقليل ضخامت باشد مربوط به تاندم است اگر اين باندها مورب باشند مربوط به کارگاه غلتک ميباشد.

امکان اشتباه در شناسايي:

امکان اشتباه اين عيب با ديگر عيوب بسيار کم ميباشد.

عیوب ورق

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • عباس گلپایگانی
  ژوئن 2, 2020 6:43 ق.ظ

  با سلام
  بسیار عالی . ولی نقایصی هم دارد و کامل نیست. عیوبی نظیر اچ استرین. دیده نشده است .

  پاسخ
  • با سلام و احترام
   حتما این موضوع بررسی و نقایص آن رفع می گردد

   پاسخ
   • اسماعیل عزيزي
    آگوست 19, 2021 12:20 ق.ظ

    بسیار عالی
    لطفا علت دون دون شدن لبه کلاف سر بعداز نورد که بصورت تاول های ریز فقط در لبه های کلاف سرد بعدازنورد سرد را نیز اضافه نمایید
    باسپاس 🌹

    پاسخ
    • اسماعیل عزيزي
     آگوست 19, 2021 12:21 ق.ظ

     بسیار عالی
     لطفا علت دون دون شدن لبه کلاف سرد بعداز نورد که بصورت تاول های ریز فقط در لبه های کلاف سرد ایجاد میشود را بعدازنورد سرد را نیز اضافه نمایید
     باسپاس 🌹

     پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید