تیم ما

مهدی براتی

مدیر عامل
مدیرعامل

حسین نیکوبیان

رئیس فروش و باراریابی

محمد باقر حسین زاده

مدیر بازرگانی و لجستیک

احد مرادی

کارشناس بازرگانی و لجستیک
بازرگانی و لجستیک

محسن زمانی منش

مالی و اقتصادی