تیم ما
محمد مهدی یارجانلی

محمد مهدی یارجانلی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حسین نیکوبیان

رئیس فروش و باراریابی

محمد باقر حسین زاده

مدیر بازرگانی و لجستیک

احد مرادی

کارشناس بازرگانی و لجستیک

علیرضا خزائی زاده

کارشناس بازرگانی خارجی
بازرگانی و لجستیک

محسن زمانی منش

مالی و اقتصادی