تیم ما

صنعت ورق آرین پاژ | تولید و عرضه کننده ورق های فولادی کیفی و فوق کیفی

تیم ما
محمد مهدی یارجانلی

محمد مهدی یارجانلی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حسین نیکوبیان

رئیس فروش و باراریابی

محمد باقر حسین زاده

مدیر بازرگانی و لجستیک

محمود حاجی حسینعلی

کارشناس بازرگانی

علیرضا خزائی زاده

کارشناس بازرگانی خارجی

احد مرادی

کارشناس بازرگانی و لجستیک
بازرگانی و لجستیک

محسن زمانی منش

رئیس حسابداری

سعید تشکری

مدیر مالی و اقتصادی
مالی و اقتصادی
فهرست